Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

1. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.
2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sopocka Szkoła Medyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-512) pod adresem: ul. Inżynierska 78A, lok. 1-2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000669779, NIP: 5862315709, REGON: 36678328600000, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000,00 złotych, zwana dalej „Administratorem”.
3. W związku z prowadzoną działalnością Administrator Danych zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) i przewidzianymi w nim zasadami przetwarzania danych osobowych, a także zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 123).
4. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś zainteresowany:
a. otrzymywaniem wiadomości na temat nowych treści w serwisie, na przykład poprzez newsletter;
b. otrzymaniem informacji na temat oferty współpracy szkoleniowej, informacji na temat kursów, szkoleń lub innych wydarzeń, o których informacje zamieszcza Administrator;
c. uczestnictwem w kursie, szkoleniu lub innym wydarzeniu organizowanym przez Administratora;
d. komentowaniem treści zamieszczonych na serwisie za pomocą narzędzi do tego celu przeznaczonych (na przykład za pomocą czatu).
5. W związku z powyższym Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wprowadzane przez Ciebie dobrowolnie w formularzach dotyczących poszczególnych treści, produktów i usług wymienionych w punkcie 4. Dane te obejmować będą: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, nazwę i adres miejsca zatrudnienia, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.
6. Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane osobowe, oraz zapewnia, że dane te są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem;
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, oraz przechowywane w postaci uniemożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania.
7. W celu obsługi zapytania czy realizacji usługi Administrator przekazuje Twoje dane osobowe innym podmiotom, takim jak na przykład:
a. firmy kurierskie i pocztowe – w celu dostarczenia umowy, certyfikatu szkoleniowego czy materiałów marketingowych i promocyjnych;
b. firmom pośredniczącym w płatnościach elektronicznych – w celu obsługi płatności za kursy on-line;
c. podmiotom i podwykonawcom świadczącym usługi prawne, marketingowe, informatyczne i księgowe – w celu kompetentnej obsługi Twojego zapytania lub realizacji zamówionej przez Ciebie usługi czy zamówionych treści.
8. Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa wymaganych przez przepisy prawa.
9. Twoje dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, aby:
a. obsłużyć Twoje zapytanie ofertowe;
b. obsłużyć Twoje zgłoszenie do uczestnictwa w szkoleniu bądź wydarzeniu;
c. dostarczyć Ci zamówione treści bądź produkty on-line;
d. móc realizować uzyskaną od Ciebie zgodę na komunikację marketingową (do czasu cofnięcia tej zgody);
e. komfortowo realizować współpracę objętą umową (do czasu jej wygaśnięcia).
10. Każda osoba, której dane dotyczą, ma w odniesieniu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora prawo do:
a. dostępu do danych osobowych;
b. sprostowania danych osobowych w razie zauważenia nieprawidłowości lub błędów w tych danych;
c. żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);
d. żądania ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych;
e. przenoszenia danych osobowych do innych administratorów;
f. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem czynności, które zostały dokonane przed takim cofnięciem;
g. wniesienia do sądu powszechnego na zasadach ogólnych powództwa z żądaniem odszkodowania, jeżeli przetwarzanie danych osobowych doprowadziło do wyrządzenia szkody.
11. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
12. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: kontakt@edume.pl. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).
14. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
15. Kontakt z Administratorem Twoich danych osobowych możliwy jest poprzez korespondencję elektroniczną pod adresem: kontakt@edume.pl, lub drogą listowną: Sopocka Szkoła Medyczna Sp. z o.o.., ul. Inżynierska 78A/1-2, 81-512 Gdynia.