Regulamin rekrutacji uczestników Projektu 

Sopocka Szkoła Medyczna Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za rekrutację uczestników projektu, co z tym związane upoważniona jest do przetwarzania danych osobowych w celach rekrutacji.

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych w ramach projektu pn. „ADS Academy – rozwój kompetencji pracowników systemu ochrony zdrowia (II edycja)” nr POWR.05.02.00-00-0035/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2 Definicje

Jeżeli kontekst nie wskazuje inaczej w niniejszym regulaminie zwrotom pisanym wielką literą przypisuje się znaczenie nadane niniejszym regulaminem, niezależnie od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy mnogiej oraz w odpowiednich przypadkach:

 1. Projekt – projekt o nr POWR.05.02.00-00-0035/18 pn. „ADS Academy – rozwój kompetencji pracowników systemu ochrony zdrowia (II edycja)” mający na celu realizację Szkoleń służących poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w jednostkach systemu ochrony zdrowia. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany przez Projektodawcę pod nadzorem Instytucji Pośredniczącej. Planowany okres realizacji projektu: od 2019-10-01 do 2021-09-30.
 2. Projektodawca – spółka pod firmą Asseco Data Systems S.A., z siedzibą w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, KRS nr 0000421310;
 3. Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie, przy ul. Miodowej 15, 00- 952 Warszawa;
 4. Szkolenie – szkolenie tradycyjne z zakresu oceny technologii medycznych (HB-HTA), metodologii, monitorowania i zarządzania badaniami klinicznym, zarządzania finansowego, operacyjnego oraz zarządzania personelem podmiotów leczniczych oraz wykorzystywania map potrzeb zdrowotnych, zdolności analitycznych;
 5. Kandydat/-ka – osoba aplikująca do udziału w Projekcie;
 6. Uczestnik/-czka Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, spełniający/a wymagania zawarte w zawartej Umowie lub Regulaminie;
 7. Umowa – umowa szkoleniowa zawarta pomiędzy Projektodawcą a Uczestnikiem/-czką Projektu;
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 9. Osoba pracująca – osoba świadcząca aktywność zawodową między innymi na podstawie przepisów:
  1. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. Zm.),
  2. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.),
 10. Komisja Rekrutacyjna – komisja kwalifikująca Kandydatów/-ki na Uczestników/-czki Projektu;
 11. Formularz zgłoszeniowy – formularz zgłoszeniowy na Szkolenie, dostępny na Portalu Projektu;
 12. Portal Projektu – portal informacyjno-rekrutacyjny Projektu, dostępny pod adresem: http://adsacademy2.eduportal.pl, na którym Kandydat/ka Projektu m.in zakłada konto, wypełnia Formularz zgłoszeniowy;
 13. Biuro Projektu – biuro rekrutacyjne Projektodawcy z siedzibą w Gdyni przy ul. Podolskiej 21 (81-321 Gdynia);
 14. Egzamin – egzamin organizowany po zakończeniu każdego ze Szkoleń, którego zaliczenie przez Uczestnika/czkę skutkuje zdobyciem certyfikatu potwierdzającego nabycie odpowiedniego poziomu kompetencji.

§ 3 Kandydat/ka Projektu

 1. Kandydatem/-ką do udziału w Projekcie może być wyłącznie osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria, tj.:
  1. jest Osobą pracującą,
  2. przynależy do minimum jednej z poniższych grup, tj. do:
   1. pracowników podmiotów leczniczych, obejmujących min. jedną z poniższych kategorii:
    1. osoby pracujące w pionach administracyjnych podmiotów leczniczych (np. rejestratorki/rejestratorzy, księgowe, specjaliści ds. zamówień publicznych),
    2. osoby pracujące w działach zarządzających podmiotami leczniczymi (np. dyrektorzy, managerowie ochrony zdrowia),
    3. kadra medyczna posiadająca w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne (np.: ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe),
   2. pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia,
   3. osób pracujących w organach założycielskich podmiotów leczniczych* tj. jednostkach samorządu terytorialnego, uczelniach medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstwach, urzędach wojewódzkich, centralnych urzędach administracji rządowej (*wyłącznie Osoby pracujące w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi);
  3. nie uczestniczył/-a w szkoleniach w tych samych tematach w innych projektach w ramach Działania 5.2 PO WER,
  4. dostarczył/-a wypełniony Formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub osobiście do Biura Projektu,
  5. wypełnił/-a test(y) wiedzy weryfikujący posiadane luki kompetencyjne, w formie papierowej lub dostępny na Portalu Projektu, w zakresie Szkoleń, na które aplikuje,
  6. posiada luki kompetencyjne, mierzone za pomocą pięciostopniowej skali, tj. w skali kwalifikującej do udziału w Projekcie,
 2. Powyższe kryteria muszą być spełnione w dacie wypełniania Formularza zgłoszeniowego oraz zawarcia Umowy.

§ 4 Uczestnik/czka Projektu

 1. Warunkiem zakwalifikowania Kandydata/-ki jako Uczestnika/-czkę Projektu jest dostarczenie poprawnie uzupełnionego Formularza zgłoszeniowego na minimum 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia pierwszego ze Szkoleń, w którym uczestniczyć ma Uczestnik/-czka Projektu.
 2. Kwalifikacja Kandydata/tki jako Uczestnika/-czkę Projektu dokona Komisja Rekrutacyjna zgodnie z procesem, o którym mowa w §7.
 3. Kandydat/-ka staje się Uczestnikiem/-czką Projektu m.in. z chwilą zawarcia Umowy szkoleniowej z Projektodawcą. Wzór Umowy szkoleniowej dostępny jest na Portalu Projektu.

§ 5 Wymagane dokumenty

 1. Proces rekrutacji Kandydata/-ki do udziału w Projekcie realizowany jest między innymi w oparciu o zasady określone w § 3 ust. 1 pkt 4. i 5.
 2. W przypadku niekompletnego lub niepoprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego, Projektodawca może wezwać Kandydat/-tka do jego uzupełnienia. Brak uzupełnienia dokumentów upoważnia Projektodawcę do odrzucenia Kandydata/tki.
 3. W sytuacji o której mowa powyżej, za datę złożenia Formularza zgłoszeniowego przyjmuje się datę złożenia jego poprawnej wersji.

§ 6 Proces rekrutacji Kandydatów/tek

 1. Proces rekrutacji ma charakter otwarty.
 2. Proces rekrutacji rozpoczyna się z chwilą dostarczenia wypełnionego Formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub osobiście do Biura Projektu.
 3. Proces rekrutacji jest prowadzony z poszanowaniem polityki równych szans, niedyskryminacji i dostępności dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z założonymi w Projekcie rezultatami.
 4. Proces rekrutacji jest prowadzony do czasu zakwalifikowania wymaganej liczby Uczestników/-czek Projektu lub zakończenia realizacji Projektu.
 5. Proces rekrutacji Kandydatów/-ek Projektu prowadzony jest w oparciu o zasady punktacji określone przez Projektodawcę tj. w szczególności:
  1. Osobom pracującym:
   1. w podmiotach podstawowej opieki zdrowotnej Projektodawca doliczy 10 pkt;
   2. posiadającym największe luki kompetencyjne, mierzone w skali (od P1 do P5) na podstawie testu o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i 6, tj. na poziomie P1, Projektodawca doliczy 10 pkt.
  2. W przypadku uzyskania przez Kandydatów/-tki Projektu równej liczby punktów, w pierwszej kolejności kwalifikowani będą Kandydaci/-tki zatrudnieni/e w podmiotach podstawowej opieki zdrowotnej, a następnie w kolejności wpływu Formularzy zgłoszeniowych.
 6. Projektodawca zastrzega możliwość odrzucenia wybranych Formularzy zgłoszeniowych, z powodu konieczności spełnienia innych wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie projektu.

§ 7 Proces kwalifikacji Uczestników/-czek Projektu

 1. W ramach procesu kwalifikacji Uczestników/-czek, Projektodawca zakłada, że w ramach Projektu udział w szkoleniach weźmie 1224 Uczestników/-czek Projektu, w tym: 980 kobiet i 244 mężczyzn.
 2. W zależności od ilości spływających zgłoszeń na Szkolenia od Kandydatów/-tek, Komisja Rekrutacyjna będzie zbierała się minimalnie raz w miesiącu w celu kwalifikacji Kandydatów/-tek na Uczestników/-czki Projektu.
 3. Z uwagi na założenia Projektu, o których mowa w szczególności w ust. 1 prowadzona będzie lista Uczestników/-czek Projektu oraz lista Uczestników/-czek rezerwowych na Szkolenia, na które zostali/-ły zakwalifikowani/-e.
 4. W przypadku zakwalifikowania Kandydatów/-tek na listę Uczestników/-czek, Projektodawca powiadomi takiego Uczestnika/-czkę telefonicznie lub elektronicznie przekazując do podpisu Umowę. Podpisanie Umowy przez Uczestnika/-czkę warunkuje możliwość zgłaszania swojego uczestnictwa do Szkoleń.
 5. Uczestnik/-czka Projektu dokona zgłoszenia swojego uczestnictwa na wybrane przez siebie Szkolenia w terminach wybranych z harmonogramu dostępnego na Portalu Projektu telefonicznie lub przesyłając Projektodawcy swoje zgłoszenie na adres e-mail: akademiazdrowia@assecods.pl
 6. W przypadku zebrania wymaganej liczby Uczestników/-czek Projektu, Projektodawca najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Szkolenia, potwierdzi przyjęcie zgłoszenia Uczestnika/-czki Projektu do udziału w Szkoleniu wraz z terminem jego realizacji na podany przez Uczestnika/-czkę Projektu adres mailowy.
 7. Uczestnik/-czka Projektu ma prawo wycofać swoje uczestnictwo w danym Szkoleniu w ciągu 24h od momentu otrzymania potwierdzenia realizacji Szkolenia. Oświadczenie o wycofaniu należy przesłać Projektodawcy mailem na adres e-mail: akademiazdrowia@assecods.pl. Brak przesłania rezygnacji w wymaganym terminie, oznacza potwierdzenie obecności na Szkoleniu. Niepojawienie się Uczestnika/-czki Projektu na Szkoleniu w potwierdzonym terminie, uprawnia Projektodawcę do obciążenia Uczestnika/-czki Projektu kosztami uczestnictwa.
 8. W przypadku niezrekrutowania wymaganej liczby Uczestników/-czek na Szkolenie, Uczestnicy/-czki Projektu zakwalifikowani otrzymają możliwość uczestniczenia w Szkoleniu w kolejnym terminie, bez konieczności ponownego przechodzenia procesu kwalifikacji.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Projektodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu lub wprowadzenie dodatkowych jego postanowień. Wszystkie zmiany do Regulaminu będą publikowane na Portalu Projektu i będą obowiązywały od dnia ich publikacji.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.